Beleidsplan 2015

Ter inleiding

De Nederlandse geschiedenis is sinds eeuwen nauw verweven met de geschiedenis van Indonesië in het algemeen en de Molukken in het bijzonder.

Deze geschiedenis duurt nog steeds voort en ondanks pijnlijke herinneringen hebben Nederland en Indonesië in de afgelopen decennia een goede relatie opgebouwd. In termen van investeringen behoort Nederland tot de top-5 van investeerders.

Tegenwoordig kent de stroom van het Nederlands toerisme, waaronder een steeds groeiend aandeel van Molukkers in Nederland, naar Indonesië een positieve groei, ruim 1,6 miljoen toeristen in 2014, en wordt gerekend tot als één van de grootste in Europa. Andersom blijkt Nederland tot één van de favoriete bestemmingen te zijn van Indonesische toeristen.

Iedere relatie heeft zijn eigen (innerlijke) gedrevenheid; zo ook die tussen Nederland en Indonesië/Molukken. Er waren en zijn kwesties over en weer, maar dat is normaal in een relatie. In termen van besturen, zoeken naar oplossingen en samenwerking hebben beide landen een officiële samenwerkingsovereenkomst, de zogenaamde Joint Declaration on Comprehensive Partnership (kortweg CP), ondertekend. Dit document kent 28 hoofstukken, uitgewerkt in 4 sectoren, namelijk (1) internationale zaken, (2) politieke en (staats)veiligheidssamenwerking, (3) verbetering van de economische ontwikkeling en (4) de verdere ontwikkeling van de sociaal-culturele samenwerking. In de CP wordt ook een hoofdstuk aan de Molukken gewijd.

Dit is een top-down-benadering van beide regeringen, waar tot nu toe veel aandacht wordt gegeven aan West-Indonesië. Molukkers willen nu dat president Jokowi (Joko Widodo) in dit kader prioriteit geeft aan de ontwikkelingen van Oost-Indonesië en voornamelijk de Molukken. Hij moet met een plan van aanpak komen om de ontwikkelingen te versnellen zoals de voormalige president, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dat in 2011 ook voor Papua en West Papua heeft gedaan.

Molukkers en Nederland

De Molukken kennen sinds de komst van de Portugezen in de 14de en de VOC in de 15de eeuw die hun weg vinden naar de zogenaamde specerijeilanden een roerige tijd. Hierbij denken wij voornamelijk aan de Banda-moorden, de hongi-tochten en de Pattimura-opstand. De strafoefeningen van Nederland toen zijn verschrikkelijk en deze geschiedenis wordt nog door vele Molukkers met zich meegedragen.

Als instrumenten om de opstanden in de Molukken en elders in Nederlands-Indië te beteugelen, wordt het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) in het begin van de 19de eeuw opgericht. Is het in het begin een soort vreemdelingenlegioen, langzamerhand groeit het KNIL en verandert de verhouding tussen de Europese en autochtone manschappen naar 1:4.

Eind 19de eeuw begint de stroom van Molukkers naar het KNIL pas goed op gang te komen. Molukse KNIL-militairen leveren een substantiële bijdrage aan het KNIL, maar de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië aan de Republiek Indonesië op 27 december 1949 betekende ook de opheffing van de koloniale troepen. Het KNIL wordt op 26 juli 1950 officieel opgeheven.

Voor de Nederlandse militairen betekent dit dat ze zullen worden gerepatrieerd naar Nederland. Voor de Indonesische/Molukse militairen wordt er een keuzemogelijkheid geboden, namelijk: óf gedemobiliseerd worden op een plaats naar keuze binnen het grondgebied van de Verenigde Staten van Indonesië oftewel de Republik Indonesia Serikat (RIS); óf een overstap maken naar het leger van de RIS, de Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).
Voor vele Molukse militairen is een overstap naar de APRIS moeilijk maar onder bepaalde voorwaarden zeker bespreekbaar. Zo willen zij niet als individu een eventuele overstap maken, maar als eenheid onder eigen officieren, met legerplaatsen in de Deelstaat Oost Indonesië. Op het moment dat onderhandelingen hierover gaande zijn, wordt op 25 april 1950 in Ambon de Republiek Maluku Selatan (RMS) uitgeroepen.

Als reactie hierop kiezen de Molukse militairen massaal voor de RMS en ontstaan in verschillende steden scherpe tegenstellingen tussen de Molukse KNIL- en APRIS-soldaten. Overstappen naar het Indonesische leger was hiermee van de baan.

De Molukse militairen hebben toen merendeels voor demobilisatie op Ambon gekozen. Deze keuze is, gelet op politieke situatie en onder druk van de Verenigde Naties, onaanvaardbaar voor de RIS; dat geldt ook voor de keuze voor Nieuw-Guinea of Seram. Een noodoplossing: vlak vóór de opheffing van het KNIL worden de Molukse ex-KNIL-militairen tijdelijk opgenomen bij de Nederlandse Koninklijke Landmacht en worden zij en hun gezinnen via een gerechtelijke bevel zogenaamd op dienstbevel ingescheept voor een ‘tijdelijk verblijf’ in Nederland. Onderweg krijgen alle Molukse ex-KNIL-militairen collectief ontslag en gaan, op de onderste trede van de maatschappelijke ladder in de Nederlandse samenleving beland, aan een onzekere toekomst beginnen.

Dit besluit van de toenmalige Nederlandse overheid zal voor heel veel hartzeer en problemen zorgen.

 

Molukkers in Nederland

De geschiedenis van Molukkers in Nederland begint op 21 maart 1951: de 1ste eerste boot, de s.s. Kota Inten, komt in Rotterdam aan; er zullen nog 11 boten volgen. In totaal worden 12.880 Molukse ex-KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland overgebracht.

Komend jaar, 2016, zal voor de Molukkers een memorabel jaar worden. Immers, de Molukse gemeenschap, nu ongeveer 55.000 personen in totaal, zal dan 65 jaar in Nederland zijn en heeft hier ondertussen wortel geschoten.

Vertrekkend vanuit een -zero situatie in 1951, maar gedragen op de vleugels van de eigen interne kracht, bewogenheid en een veelvormige dynamiek is de Molukse gemeenschap in Nederland in de afgelopen decennia een niet meer weg te denken populatie in Nederland geworden.

De deelname van Molukkers aan de Nederlandse samenleving en voornamelijk als het gaat om de 4 dimensies van integratie: de structurele, de culturele, de interactieve en de identificationele dimensie, laat zien dat anno 2015 men qua expertise en menselijk kapitaal een groeiende positieve bijdrage levert en zal blijven leveren aan BV Nederland.

Ten aanzien van Indonesië en de Molukken wil een substantieel groter wordend deel van de Molukkers in Nederland een toenaderingsproces ontwikkelen, de dialoog aangaan en een reguliere samenwerking tot stand brengen. Een bottom-up benadering dus…

 

The Rhythm of Maluku

In het algemeen gelden de Molukken als een overgangsgebied tussen Indonesië en Melanesië, die ondanks de grote verschillen in de diverse (streek)talen en culturen, vele overeenkomsten hebben. De samenhang van de eigen (streek)talen, culturen, de Molukse keuken, toneelkunsten, kunstvormen, weefkunsten, sieraden en muzieklijnen heeft zijn eigen klankkleur gekregen, die in heel Indonesië bekend is: The Rhythm of Maluku.

De 1ste generatie Molukkers in Nederland is door bovenvermelde redenen gedwongen om naar Nederland te komen. Behalve herinneringen en verhalen heeft men ook hun muziek meegenomen, want muziek is een belangrijk deel van de eigen cultuur. Muziek houdt op alle fronten het moreel hoog en is onderdeel van de onlosmakelijke (bloed)band met de Molukken.

In Nederland heeft de Rhythm of Maluku in de afgelopen decennia zijn eigen klankkleur behouden, maar zich tegelijkertijd ook gemixt met verschillende andere muziekstijlen: rock & roll, jazz, soul, funk en Nederlandstalig muziek, en daardoor een belangrijke bijdrage geleverd aan de integratie van Molukkers in Nederland. Want muziek wordt door en met mensen gemaakt. Het brengt, ongeacht je kleur of afkomst, mensen samen.

In termen van de eerdergenoemde bottom-up benadering binnen het spectrum van een reeks van verscheidenheden binnen de Molukse gemeenschap in Nederland en Indonesië/Molukken is stichting Rhythm of Maluku.nl (RoM.nl) ontstaan.

Stichting Rhythm of Maluku.nl is een nieuwe Molukse culturele organisatie uit Nederland die de Molukken,

met haar geschiedenis, muziek, kunst, taal en cultuur bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht wil brengen. Speerpunt daarin is het verbinden en uitwisselen van de Molukse kunst en cultuuruitingen die zich in Nederland, in Indonesië of elders bij de verschillende Molukse centra zich manifesteren.

Om dat te bewerkstelligen organiseert Stichting Rhythm of Maluku.nl zelf evenementen, initieert zij activiteiten, brengt zij initiatieven samen, faciliteert zij personen of projecten onder paraplu van Stichting Rhythm of Maluku.nl en werkt zij samen met verschillende partijen waaronder nationale provinciale en locale overheden en organisaties in Nederland en Indonesië. De belangrijkste partner in de Molukken is op dit moment Amansplus Ministry, een organisatie die erg actief is op het terrein van welzijn, cultuur en toerisme.

Initiatiefnemers van Stichting Rhythm of Maluku.nl zijn Agoes Peilouw (oud theatermanager Museum Maluku), drs. Huib Akihary (auteur, kunsthistoricus en museumdeskundige), Steve Inoeng en Sem Usmany (organisatoren van de Molukse muziekevenementen Best of Both Worlds), Joop Pattinasarany (docent en taalkundige), Marius Maturbongs, Panoes Ubjaan en Polly Roemloes (Aliansi Maluku), Dwight Muskita (artiest) , Wim Lohy (artiest) en Alex Pattipeiluhu (artiest). Later is Gustav Patty (event organizer) bijgekomen.

Marius Maturbongs (penningmeester), Polly Roemloes en Pannus Ubjaan (bestuursleden) vormen samen met Agoes Peilouw (voorzitter) en Steve Inoeng (secretaris) het bestuur van RoM.nl.

Bovengenoemde personen hebben in Nederland hun sporen verdiend in zowel het Nederlands als Moluks maatschappelijk middenveld.

Bij notariële akte d.d. 27 oktober 2014 is de Stichting Rhythm of Maluku.nl, kortweg RoM.nl, opgericht. De stichting is onder nummer 61904171 ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel.

Partners zijn in Ambon: Reza en Hillary Syaranamual (Amansplus Ministry). In Jakarta: Reza Tuasikal (filmer) en Meutia Muskita (netwerker). Verschillende leden van Stichting Rhythm of Maluku.nl kunnen bovendien bogen op een eigen breed netwerk in zowel NL als Indonesië o.a. overheden op nationaal, provinciaal en locaal niveau als ook organisaties op de terreinen van geschiedenis, cultuur, welzijn en onderwijs.

Doel

Stichting Rhythm of Maluku.nl heeft haar doelstellingen statutair vastgelegd:

  1. het presenteren en initiëren van Molukse cultuuruitingen in Nederland en in Indonesië;
  2. het volgen van met name die ontwikkelingen in de cultuuruitingen waar sprake is van een wisselwerking tussen de Molukse en de niet-Molukse culturen;
  3. het presenteren van evenementen die de belangstelling voor Molukse cultuuruitingen en podiumkunsten kunnen opwekken;
  4. het binnen de doelstelling samen stellen van totaalprogramma’s waarbinnen zoveel mogelijk disciplines met grote variëteit aan bod kunnen komen;
  5. het tot stand brengen van sociale cohesie tussen de Molukse cultuuruitingen in Nederland en Indonesië

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het bevorderen van activiteiten, het verlenen van adviezen en hulp bij-het opzetten van nieuwe initiatieven ter verwezenlijking van de doelstelling;

– het zorg dragen voor geschikte ruimten en faciliteiten die afgestemd zijn op de aard van de activiteiten;

– het samenwerken en uitwisselen van expertise en know how met partners in Indonesië zoals op de Molukken en Jakarta;

– en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Activiteiten

Stichting Rhythm of Maluku.nl wil op de lange termijn een erkend platform zijn, die zal zich richten op het toegankelijk maken van de Molukse muziek, kunst en cultuur in Nederland voor een zo breed mogelijk publiek waarbij ook niet-Molukse organisaties actief betrokken zullen worden. Samenwerking en uitwisseling met de Molukken is daarbij van levensbelang.

Op de middellange termijn wil Stichting Rhythm of Maluku.nl een begrip zijn, door haar doelen verder te operationaliseren en te vertalen in werkdoelen, analyses maken en strategieën uitzetten om die doelen te bereiken.

Voor de activiteiten die Stichting Rhythm of Maluku.nl op korte termijn wil initiëren dan wel uitvoeren is geld nodig. Een raming voor de activiteiten gepland in 2015 sluit op een bedrag van circa € 25.000,00. Omdat de stichting niet over een eigen vermogen beschikt, zal zij naast het genereren van eigen inkomsten een beroep doen moeten doen op derden. Het bestuur zal voor de programmering een financieringsplan voorleggen. Afhankelijk van het soort activiteiten in Nederland zullen Rijk, provincies, gemeentes aangeschreven worden en zullen fondsen en particulieren worden benaderd ter financiële ondersteuning. Voor de geplande activiteiten in Indonesië uit te voeren i.s.m. de partners van Stichting Rhythm of Maluku.nl zullen overeenkomstig externe financiers en subsidies gevonden moeten worden.

Stichting Rhythm of Maluku.nl zal zich in 2015 en 2016 richten op de volgende activiteiten:

– het verzorgen van cursussen Moluks Maleis op locatie in Nederland

– het verzorgen van een kookcursus Makanan Maluku op locatie in Nederland

– het organiseren van muzikale evenementen in Nederland;

– de samenwerking en uitwisseling met Amansplus Ministry formaliseren en verankeren;

– Molukse artiesten onder de naam van “Rhythm of Maluku Band” in samenwerking met organisaties in Indonesië  uitzenden voor optredens naar Java en de Molukken;

– het bekendmaken van Stichting Rhythm of Maluku.nl in Nederland i.h.b. binnen de Molukse gemeenschap alsmede draagvlak creëren.

Stichting Rhythm of Maluku.nl is een beginnende organisatie en zal daarom de SWOT-analyse toepassen. SWOT staat voor: Strengths, Weaknesess, Opportunities en Threats. Het is een diagnose-instrument waarmee RoM.nl de organisatie onder de loep zal nemen. Met als doel te komen tot een toekomststrategie: hoe en waarmee treedt RoM.nl de omgeving tegemoet om te overleven of om tot bloei te komen.

 

Besteding subsidies en overige gelden

Behoudens de vorming van een beperkte reserve voor het noodzakelijke beheer van de stichting is het beleid van de stichting er niet op gericht in financiële zin een vermogen te kweken. De via subsidies en anderszins ontvangen gelden, zullen worden benut voor de realisatie en uitvoering van de programmering en activiteiten. Voor het overige zullen de kosten van exploitatie zo laag mogelijk gehouden worden en zoveel mogelijk gedekt worden vanuit eigen middelen.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 juli 2015.

 

A.J.J. Peilouw,                                                   S. Inoeng

voorzitter                                                          secretaris

 

 

Reageren is niet mogelijk